licencja systemu IM CMS

Umowa licencyjna systemów CMS produkowanych przez IdeaMedia Sp. z o.o.

§1. W licencji poprzez słowo:

 • CMS - rozumie się system zarządzania treścią na stronie WWW.
 • Program - niniejsze oprogramowanie, czyli system zarządzania treścią CMS.
 • Producent programu - firma IdealMedia.
 • Nabywca – firma lub osoba dokonująca zakupu licencji CMS.

§2. Postanowienia ogólne

 • 1. Aby móc legalnie korzystać z systemu, należy wykupić odpowiednią licencję.
 • 2. Licencja jasno określa prawa autorskie do programu, które nie mogą zostać w żaden sposób ograniczone.
 • 3. Jedynym właścicielem Programu jest Producent programu i do niego należą wszystkie prawa autorskie.
 • 4. Producent programu udziela Nabywcy wyłącznie prawa do użytkowania Programu.
 • 5. Licencja dotyczy całego pakietu, czyli plików wchodzących w skład niniejszego systemu CMS.
 • 6. Licencja programu wygasa w przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy za usługę hostingową (§3 pkt.5) w określonym na fakturze VAT terminie (faktura jest wysyłana na wskazany przez klienta adres e-mail, z minimalnym terminem płatności 14 dni).
 • Producent programu udziela 12 miesięcznej gwarancji na działanie programu.

§3. Instalacja i rozpowszechnianie systemu CMS

 • 1. Zabrania się jakiegokolwiek rozpowszechniania systemu bez autoryzacji Producenta programu.
 • 2. Wykupienie jednej licencji upoważnia do korzystania z jednej kopii systemu CMS.
 • 3. Zakup licencji skutkuje uruchomieniem CMS na serwerze (§3 pkt.5  ) i przypisaniem do niego adresu internetowego.
 • 4. Dokumentem poświadczającym posiadanie licencji jest faktura VAT wystawiona przez Producenta programu.
 • 5. Program jest instalowany wyłącznie na serwerach wirtualnych lub dedykowanych Producenta programu.
 • 6. Nabywcy nie przysługują prawa dostępu do plików, kodu źródłowego i innych elementów będących częścią Programu.

§4. Użytkowanie systemu CMS

 • 1. Program służy do zarządzania serwisem/stroną WWW i umożliwiania zmiany treści na stronie z poziomu przeglądarki internetowej.
 • 2. Zainstalowany i działający aktywnie system CMS musi zawierać na stronie głównej notkę o prawach autorskich wraz z aktywnym linkiem do strony domowej systemu, chyba że Producent programu wyrazi pisemną zgodę na zmianę formy noty lub jej pominięcie. Treść notki o prawach autorskich może ulegać zmianie.
 • 3. Program może być wykorzystywany zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych.
 • 4. Producent programu gwarantuje, że Program będzie działał zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem.
 • 5. Producent programu nie gwarantuje, że Program będzie całkowicie wolny od błędów.

§5. Wsparcie techniczne systemu CMS

 1. W ramach niniejszej licencji, autoryzowanemu użytkownikowi (nabywcy licencji) przysługuje pomoc w usunięciu ewentualnych błędów działania Programu, które naruszają jego funkcjonalność, a które nie są spowodowane przez czynniki trzecie (działanie serwera, modyfikacje kodu oprogramowania itp.).
 2. Licencjobiorcy przysługuje 1 godzina nieodpłatnego szkolenia z obsługi systemu. Szkolenie odbywa się w siedzibie Licencjodawcy lub on-line przez program Skype.
 3. Licencjobiorca akceptuje fakt , iż instrukcja do system CMS  jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie www.imcms.pl.

§6. Aktualizacje

 1. Producent programu gwarantuje aktualizacje niezbędne dla działania programu przez kores 24 miesięcy od momentu instalacji programu.
 2. Aktualizacje są odpłatne.

§7. Wyłączenie odpowiedzialności za straty

 • W żadnym przypadku Producent programu nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub niemożności użycia Programu.

e-zamówienie usług

koszyk

określ swoje potrzeby - skonfiguruj produkt, który chcesz kupić

Twój koszyk jest pusty